This Day in History: 2017-10-07


Baldrs Draumar
‘Fan Fryslâns Ferline’

Best Album 2017
Review


Tracklist

 1. Fan Fryslâns Ferline
 2. Raven
 3. Tsjoch op
 4. Slach by Warns
 5. Hva Faen!?
 6. Magna Frisia
 7. Thuners Fjoer
 8. Oer de runen
 9. Deat Lun
 10. As de loften brekke
 11. Hymirs Tsjettel
 12. Hadagrims Fertriet

Baldrs Draumar